Calendar Ortodox 18 noiembrie 2022: Ce sărbătoare e în prima Vineri din Postul Crăciunului? Rugăciunea care alungă toată mâhnirea și supărarea

Ce sărbătoare este pe 18 noiembrie 2022, în prima vineri din postul Crăciunului 2022! Ce e bine să facă în această zi toți creștinii ortodocși.

Calendar ortodox 18 noiembrie 2022. Sfinții Mucenici Platon, Roman și Zaheu, sărbătoare vineri în calendarul bisericesc pentru luna noiembrie 2022.

Rugăciunea care alungă toată mâhnirea și supărarea, pe care este bine să o rostească vineri toți creștinii ortodocși.

Sărbătoare Calendar Ortodox 18 noiembrie 2022

Sfinții Mucenici Platon, Roman și Zaheu, sărbătoare calendar ortodox 18 noiembrie 2022.

Sfântul Mucenic Platon († 302) s-a născut în orașul Ancira (azi Ankara) din Galatia, Asia Mică, din părinți creștini.

Atât el, cât și fratele lui Antioh au învățat de mici Sfânta Scriptură și au fost obișnuiți cum împlinirea poruncilor dumnezeiești.

Sfântul Mare Mucenic Platon a fost prins propovăduind pe Mântuitorul Iisus Hristos și dus înaintea judecătorului Agripin.

A fost îndemnat să jertfească idolilor, dar Marele Mucenic Platon a refuzat și supus fiind supliciilor a primit moarte mucenicească pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos rugându-se: „Mulțumescu-Ți Domne Iisus Hristoase, că m-ai apărat de vicleșugurile vrăjmașului și m-ai învrednicit să-mi săvârșesc bine alegerea nevoinței pe care am răbdat-o pentru Tine și acum Te rog primește cu pace sufletul meu”.

Sfântul Mucenic Roman diaconul († 303) – Era originar din Palestina și a slujit ca diacon la biserica din Cezareea. În timpul persecuției împăratului Dioclețian se afla în Antiohia Siriei propovăduind pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Sfântului Mucenic Zaheu, diaconul bisericii Gadirilor. Acest fericit Zaheu a fost dus înaintea judecătoriei închinătorilor de idoli, având pe grumajii săi un lanţ greu de fier.

Şi întrebat fiind de judecător a mărturisit în privelişte pe Hristos. Deci a fost muncit cu grele şi crude chinuri. După aceea legându-l, l-au aruncat în închisoare şi i-au băgat picioarele în butuc şi, aşa fiind întins, a suferit cu bărbăţie patru zile şi patru nopţi.

Calendar ortodox 18 noiembrie 2022

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Platon şi către Sfântul Mucenic Roman, diaconul

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon, cel ce era purtat în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, care a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel cel fugărit mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe lăţimea cea Preacurată a Împărăţiei celei veşnice umblând, slăvite, miluieşte de toată mâhnirea şi de strâmtorarea supărărilor pe cei ce te laudă, care călătoresc neîntors pe calea ce duce către cer.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întrarmat cu arma dreptei credinţe, te-ai arătat turn nemişcat, Sfinte Platon; toată sălbăticirea încercărilor ai răbdat şi necazurile durerilor ai suferit, desfătându-te cu Dumnezeiescul har.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătând împotrivire bărbătească, ai lepădat, preaînţelepte, materia cea muritoare şi stricăcioasă prin pătimire şi îmbrăcându-te în haina nestricăciunii, stai bucurându-te înaintea Stăpânului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai cu Trup, binecuvântată Fecioară, mai presus de gând, pe Cuvântul Cel Unul-Născut şi împreună Veşnic cu Tatăl Cel fără de început. Pentru aceea, drept înţelegând, te propovăduim şi cu cinste multă te numim Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit..

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca fiind fără de durere, ai suferit cu toată răbdarea văpaia cea iute a focului, cu totul fericite, fiind cu totul aprins de râvna dreptei credinţe şi fiind înfierbântat cu Dumnezeiescul foc al credinţei.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimind bărbăteşte pentru Hristos, preafericite, ai luat de la El daruri cereşti şi cununi care rămân pururea, arătându-te purtător de cunună, Sfinte Platon, gânditorule de Dumnezeu, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind întins pe lemn tare, cu cumplite chinuri ţi-a fost strujit trupul. Dar tăria sufletului tău răbda, întărindu-se cu dragostea către Stăpânul şi cu dorirea Împărăţiei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Uşă a Luminii eşti Născătoare de Dumnezeu, fiind Luminată cu Razele Duhului; că prin tine S-a pogorât către noi Cuvântul, luminând cu Dumnezeiască Lumină pe toţi cei ce te laudă pe tine.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit din început cerurile întru pricepere şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase, mă întăreşte; că nu este sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea, Cel Ce nu ai părăsit Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împreunat tot în dragostea Ziditorului, nu simţeai durerile trupului, fiind dezbrăcat de trupul cel pătimitor şi muritor şi de hainele cele de piele, fiind îmbrăcat cu haina curăţiei şi cu a mântuirii, Sfinte Mucenice Platon.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai Dumnezeiesc lucrător de cele sfinte, ca un miel fără prihană şi desăvârşit, aducându-te pe tine, mucenice, ardere de tot Mântuitorului Hristos, Cel Ce a fost junghiat pentru mântuirea tuturor. Că aprinzându-ţi-se sufletul cu dragostea Stăpânului, n-ai luat în seamă arderea trupului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Urmând celor trei tineri din Babilon, nu te-ai înspăimântat de focul cel ce mistuie toate, ci cu vitejie ai răbdat văpaia lui cea de neîndurat. Pentru aceea, după vrednicie te-a primit Dătătorul de rouă, dimpreună cu aceia, în Cămara Luminii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Una ce eşti de neam împărătesc, ne-ai născut nouă pe Cuvântul lui Dumnezeu, Care stăpâneşte pe toţi făcându-Se Trup şi rămânând Neschimbat. Pentru aceea, pe tine cu adevărat şi după vrednicie, o, Preasfântă Fecioară, te mărim.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la Faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă? Şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul. Dar, Te rog, întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Genelor dormitare şi somn ochilor tăi n-ai dat, mucenice, până când ai adormit somnul cel fericit şi cuvenit şi împreună cu cei ce iubesc pe Dumnezeu, Sfinte Platon, ţi s-a tăiat capul cu sabia.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca şi cum ai fi pătimit în trup străin, aşa te-ai nevoit, prealăudate; ca şi cum ar fi pătimit alţii şi tu erai privitor, aşa te-ai nevoit; că fiind aprins de Dumnezeiasca dragoste, nu te-ai îngrijorat de chinurile care ţi se pregăteau, mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflat-ai avere şi mărire, avere adică nerăpită şi mărire neveştejită, dănţuind în Locaşurile cele Cereşti împreună cu îngerii, făcându-te părtaş Nemuririi Celei Curate şi Netrecătoare, prealăudate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dezlegare păcatelor dăruieşte cu rugăciunile tale robilor tăi, izbăvindu-i pe ei de încercări şi de primejdii, de nevoi şi de stăpânirea hulitorilor eretici, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pururea Lăudată.

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te ales mai presus de patimi şi de chinuri, ai răbdat tăierile trupului, mărite, că ai avut Sprijinitor şi Ajutător în lupte pe Hristos, Care te întărea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu gândul sufletului uitându-te pururea la măreţia Ziditorului şi ca prin oglindă văzând Frumuseţea Lui Cea de negrăit, ai nesocotit neînsemnătatea celor ce se văd.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca un Chivot Însufleţit, ai cuprins întru tine pe Dătătorul de Lege. Şi ca un Locaş Sfânt, ai primit pe Cel Sfânt, să Se facă Om spre binefacere oamenilor, pururea Fecioară.

Calendar bisericesc noiembrie 2022

1 M Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia;

2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist; (Post. Nu se fac nunți)

3 J Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.;Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida;

4 V Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare;Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama; ( Post. Nu se fac nunți)

5 S Sf. Mc. Galaction și Epistimia; (Pomenirea morților- Moşii de toamnă)

6 D Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului;Sf. Cuv. Luca din Sicilia;

7 L Sf. 33 de Mc. din Melitina;Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei;

8 M †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri;

9 M †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina;Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat;Sf. Mc. Onisifor și Porfirie;Sf. Cuv. Matrona; (Post. Nu se fac nunți)

10 J Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart;Sf. Mc. Orest;

11 V † Sf. M. Mc. Mina;Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida;Sf. Cuv. Teodor Studitul; ( Post. Nu se fac nunți)

12 S Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei;†) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu;Sf. Cuv. Nil Pustnicul;

13 D †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza;

14 L Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli;Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului; (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)

15 M †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț;Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac.; (Începutul Postului Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

16 M Sf. Ap. și Ev. Matei; (Post. Nu se fac nunți)

17 J Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului;Sf. Cuv. Lazăr Zugravul; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

18 V Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu; ( Post. Nu se fac nunți)

19 S Sf. Prooroc Avdie;Sf. Mc. Varlaam; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20 D Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului;†) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul;† Sf. Mc. Dasie;Sf. Ier. Proclu, arhiep. Constantinopolului;; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

21 L (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia); (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia;Sf. Mc. Cecilia; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

23 M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii;Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

24 J Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 V Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului;† Sf. M. Mc. Ecaterina;Sf. M. Mc. Mercurie; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

26 S Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul; (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

27 D Sf. M. Mc. Iacob Persul;Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie; (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

28 L Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou;Sf. Mc. Irinarh; ( Post. Nu se fac nunți)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*