Calendar Ortodox 20 martie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciune ajutătoare pentru sănătate, belșug și mare milă

Calendar Ortodox 20 martie 2023. Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit sunt sărbătoriți luni, 20 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 20 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții Mucenici uciși în Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit. Sfinții Cuvioși Mucenici sunt ostașii Domnului Hristos, care nu au avut nici arme nici zale, ci numai arme duhovnicești: platoșa nădejdii, pavăza credinței și coiful mântuirii.
Rugăciunea ajutătoare pentru sănătate, belșug și mare milă care se rostește luni, 20 martie 2023.

Calendar ortodox 20 martie 2023. Sărbătoarea zilei de azi

Calendar ortodox 20 martie 2023. Sfinţii Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit sunt sărbătoriți în calendarul ortodox în fiecare an la data de 20 martie.

Sfinţii Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit au trăit pe când la Constantinopol împărăţeau Constantin şi
mama sa Irina (780-802), pe vremea când cetatea Ierusalimului era sub stăpânirea arabilor.

Sfinţii Părinţi pomeniţi astăzi proveneau din mai multe oraşe sau cetăţi ale lumii, dar ei vieţuiau în vestita mănăstire a Sfântului Sava, slujind toţi lui Dumnezeu, ziua şi noaptea, după rânduiala monahicească.

Liniştea lor era adesea tulburată de păgâni, care crezând că în mănăstire se află averi mari, dădeau năvală şi o jefuiau. Într-una din zile, în Postul Mare, în timp ce călugării erau adunaţi la rugăciune, o ceată de 60 de jefuitori înarmaţi cu săbii, suliţe şi arcuri au făcut un cumplit prăpăd, dând foc chiliilor, dar când să dea foc şi bisericii, li s-a părut că văd o oaste mare ce vine în ajutorul monahilor şi speriindu-se au fugit. În Joia Mare din Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului Hristos, jefuitorii au năvălit din nou în mănăstire, şi pentru că nu au găsit nimic, i-au omorât pe toţi călugării din ea.
Unora le-au tăiat capetele, pe alţii i-au tăiat bucăţi, iar pe alţii i-au înjunghiat cu cuţitele. Atunci, o parte dintre călugări s-au ascuns cu odoarele mănăstirii într-o peşteră din munte, dar aflându-i acolo, păgânii au pus foc la gura peşterii, iar monahii au murit sufocaţi de fum. Şi aşa au primit cununa muceniciei Ioan, Serghie şi Patrichie şi toţi cei împreună cu dânşii care nu aveau arme şi zale, ci numai arme duhovniceşti: platoşa nădejdii, pavăza credinţei şi coiful mântuirii, scrie ziarullumina.ro.

Calendar ortodox 20 martie 2023. Canon de rugăciune

Canon de rugăciune către Sfinţii Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit

Troparul Sfinţilor Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul:

Cântare să înălţăm, po­poarelor, Minunatului Dumnezeului nostru, Celui Ce a scos pe Israel din robie; cântare de biruinţă cântându-I şi strigând: Să cântăm Ţie, Singurului nostru Stăpân.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cântări dorind a lăuda mulţimea cea de Dumnezeu insuflată a Sfinţilor Tăi muce­nici, Hristoase din cer dă-mi, pentru rugăciunile lor, lumina cunoştinţei, ca să cânt cântare de Dumnezeu grăitoare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întinăciunea trupului şi a duhului urând, aţi fugit de desfătările cele purtătoare de moarte ale lumii. Şi ca unii ce aţi petrecut viaţa întocmai cu îngerii, v-aţi mutat la odihna cea de sus.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu legea Duhului ocârmuindu-vă mădularele şi simţirile voastre, înţelepţilor, biserici sfinţite lui Dumnezeu v-aţi ară­tat, mucenicilor de Dumnezeu purtători, căci întru voi a locuit Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fericirea cea stricăcioasă pă­răsind-o pe pământ, sfinţilor şi desfătările vieţii trecându-le cu vederea ca pe un vis, aţi ales Împărăţia lui Hristos cea ne­schimbătoare, de care acum vă şi bucuraţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai scară tainică pe care a văzut-o Iacob, alesul lui Dumnezeu; din care în chip de negrăit a ieşit Cel fără de trup, Trup făcându-Se, Neschim­bat, mai presus de cuvânt din tine, Fecioară.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut bolta cerească şi ai zidit Biserica Ta, Tu mă întăreşte pe mine întru dragostea Ta; Cel Ce eşti culmea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţindu-vă toată viaţa voastră neîntinată, v-aţi adus cu totul Atoatevăzătorului Dumnezeu ca nişte dumneze­ieşti arderi de tot, sfinţilor şi aţi luat cununa cea desăvârşită.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte ucenici adevăraţi ai purtătorului de Dumnezeu, Sfântul Sava, dorind după depărtarea de zgo­motele vieţii şi păşind pe calea cea strâmtă şi neîntoarsă, aţi ajuns la viaţa cea fără de sfârşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sămânţa Cuvântului cea în­tru voi aruncată, lucrând-o cu grijă, cuvioşilor şi cu curgerile lacrimilor bine adăpând-o, pur­tători de roadă v-aţi arătat, spic însutit aducând lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Trupeşte locuind în Fecioară, Doamne, Te-ai arătat oamenilor precum se cuvenea a fi văzut de ei. Pe care ai şi arătat-o ca pe o Adevărată Născătoare de Dum­nezeu şi Ajutătoare a credincio­şilor, Unule Iubitorule de oameni.

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut bolta cerească şi ai zidit Biserica Ta, Tu mă întăreşte pe mine întru dragostea Ta; Cel Ce eşti culmea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Pe apostolii Tăi, întocmai ca pe nişte puternici încălecând şi luând în mâinile Tale frâiele lor, mântuire s-a făcut călătoria Ta, celor ce-Ţi cântă cu credinţă: slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând vrăjmaşul pe nebi­ruiţii mucenici răbdând în pus­tiul cel fără de umezeală şi stră­lucind cu felurite fapte bune, atins de zavistie, ardea cumplit şi la luptă a pornit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vicleanul balaur înrădăci­nând înşelăciunea în ucenicii lui, a aţâţat seminţiile celor din împrejurimi să se ucidă între ele şi se grăbea să izgonească pe cuvioşi din pustiu, prin aceştia.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşul drepţilor, cuprin­zând cu sălbăticie cele din jur, precum voise, nu a putut să pună pe fugă pe nebiruiţii aceştia ci, biruit în chip nevăzut fiind, în chip văzut a pornit la luptă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Începătorul răutăţii, plin de venin şi de mânie fiind, a nă­vălit dimpreună cu supuşii lui şi cu sălbăticie au sărit asupra fericiţilor pustnici şi prin răni de nevindecat, râuri de sânge au vărsat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce îşi sprijineau nădejdile pe pământ au cerut comori de materie trecătoare şi de aur stricăcios, iar vitejii mucenici, punându-şi nădejdile lor în ce­ruri, au strigat: slavă puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca nişte fiare, fără de milă, au chinuit păgânii cu ciomege, cu săbii şi cu pietre pe cuvioşi, căutând pe mai marii acestora. Dar au răbdat cu toţii, întăriţi fiind de legea dragostei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară şi Maică, tu eşti po­doaba apostolilor şi întărirea Sfinţilor Mucenici; lauda şi mântuirea cuvioşilor, celor ce cu credinţă cântă: slavă puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti lumina cea neapusă? Şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine, ticălosul; ci, Te rog întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscători fiind ai legăturii dragostei celei desăvârşite şi în­văţaţi fiind de Tine, Mântuito­rule, cuvioşii şi-au pus sufletele lor pentru prieteni, împlinind deopotrivă junghierea Ta cea de bunăvoie pentru oameni.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Porunca Ta, Hristoase, cea mai presus de fire, ce s-a născut din voia trupului, s-a arătat mult mai tare decât moartea. Căci cugetătorii de Dumnezeu, legii Tale urmând, au ales mai degrabă a muri cu strălucire pentru prieteni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stropiţi fiind cu isop, prin botezul cel înţelegător al sufletului, iarăşi v-aţi stropit cu sân­gele vostru, cuvioşilor şi în nă­pădirea focului ca aurul ispitindu-vă, v-aţi adus jertfă cu bună mireasmă lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*